Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland Yamaha 650 Twin Klub Nederland

De Yamaha 650 Twin Klub Nederland is een vereniging van bezitters van de enige klassiek Japanse Engelsman met karakter. Een veelzijdige club waarin iedereen in het bezit van een Yamaha 650 staande twin, zich thuis kan voelen.

Huishoudelijk reglement Yamaha 650 Twin Klub Nederland

Yamaha 650 Twin Klub Nederland Huishoudelijk reglement

Artikel 1:

1. De naam Yamaha 650 Twin, zie statuten, art. 4, heeft betrekking op de XS 650 Twin en de TX 650.

2. Het algemeen bestuur dat uit ten minste vijf leden bestaat, wordt door de algemene ledenvergadering gekozen. Bestuursleden treden af aan het einde van het tweede jaar na hun benoeming. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. Leden van het algemeen bestuur moeten in het bezit zijn van een Yamaha XS 650 Twin of een TX 650.

Indien zich bij een vacature voor een bestuursfunctie binnen de klub, ook na meerdere oproepen/advertenties, zich geen nieuw bestuurslid aandient, kan steeds voor de duur van 2 jaar dispensatie worden verleend op het punt van H.R. artikel 1.3 (een bestuurslid moet in het bezit zijn van een Yamaha XS650 Twin of een TX650). Een voor de taken bekwaam persoon kan dan de hiervoor noodzakelijke taken uitvoeren zonder in het bezit te zijn van een Yamaha XS 650 Twin of een TX 650. Hij/ zij dient echter wel donateur of erelid te zijn. De verantwoordelijkheid voor de functie ligt volledig bij het bestuurslid aan wie dispensatie verleend wordt. Dit geldt niet voor de functie van voorzitter. De voorzitter dient ten alle tijde in het bezit te zijn van een Yamaha XS 650 Twin of een TX 650 en lid te zijn van de klub. Artikel H.R.1.5 blijft van kracht: De verkiezing (van bestuursleden) vinden plaats in de algemene ledenvergadering.’

4. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een waarnemend voorzitter.

5. De verkiezingen vinden plaats in de algemene ledenvergadering.

Artikel 2:

De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en van de vereniging, de algemene ledenvergadering daaronder begrepen.

Hij/zij regelt de volgorde van behandeling van de zaken die op vergadering afgedaan moeten worden en hij/zij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. De voorzitter verleent het woord aan sprekers en hij/zij heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen dan wel het woord te ontnemen.


 

Artikel 3:

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Van de uitgaande stukken behoudt hij/zij een kopie. De notulen van de vergaderingen van de vereniging worden door hem in een afzonderlijk daartoe bestemde ordner bijgehouden, na goedkeuring van deze notulen ondertekent hij/zij deze.

In geval van ledenvergaderingen houdt de secretaris een presentielijst bij van de leden die ter vergadering aanwezig zijn. Ieder van de aanwezige leden is verplicht deze presentielijst te tekenen.

In geval van bestuursvergaderingen noteert de secretaris de namen van de aanwezigen in de notulen. De secretaris zorgt voor de verzending van convocaties van vergaderingen, bestuursvergaderingen daarbij inbegrepen. Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering stelt hij/zij jaarlijks een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt na goedkeuring door het algemeen bestuur in de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld.

Artikel 4:

De penningmeester draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de vereniging die onder zijn berusting zijn. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen.

Voor het doen van uitgiften die de som van € 1000 te boven gaan en voor het aangaan van verbintenissen die de vereniging voor een bedrag dat bovengenoemde som te boven gaat kunnen verbinden dient de voorzitter van de vereniging mede te tekenen.

Hij/zij is belast met het behoorlijk bijhouden van het kasboek en legt ter gelegenheid van de algemene vergadering volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van bescheiden met betrekking tot ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

De rekening en verantwoording met bescheiden en kasbewijzen, vooraf aan een onderzoek onderworpen door een daartoe door de leden aan te wijzen kascommissie van twee niet bestuursleden, wordt door goedkeuring van de algemene vergadering beschouwd als een decharge van de penningmeester voor zijn beheer over de geldmiddelen over het afgelopen jaar.

Artikel 4a:

De Klub bouwt een in de ALV vast te stellen kapitaal op. Dit kapitaal wordt uitsluitend gebruikt voor calamiteiten, niet zijnde bijzondere aankopen of evenementen.

De hoogte van dit kapitaal kan in de ALV worden gewijzigd.

Voor bijzondere evenementen en aanschaffen kan de Klub aparte budgetten over meerdere jaren opbouwen. Deze budgetten worden vooraf benoemd en goedgekeurd in de ALV.

Artikel 5:

Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door en kan bepaalde zaken delegeren aan het door haar ingesteld dagelijks bestuur en/of een daartoe door haar ingestelde commissie.

Voor de handelingen van het dagelijks bestuur en een dergelijke commissie draagt het algemeen bestuur de verantwoording.

Artikel 5a:

Bestuursleden mogen zonder toestemming van een meerderheid van het gehele bestuur, geen activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de doelstellingen van de Klub, of die tegenstellingen van belangen veroorzaken.

Artikel 5b:

Het bestuur is bevoegd, in geval van een calamiteit of anderszins, mits in het belang van de vereniging, het goed functioneren ervan dan wel het afwenden van een gevaar of kans op schade, maatregelen te nemen, onder de voorwaarden dat:

1. maatregelen exact en zonder uitstel schriftelijk worden vastgelegd, inbegrepen de omschrijving van aanleiding, omstandigheden en motivering van keuze en noodzaak

2. het bestuur de leden hierover bij eerste gelegenheid, via website en verenigingsblad, informeert

3. dat het bestuur in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vraagt, de maatregel te bekrachtigen, en de algemene ledenvergadering daartoe bij gewone meerderheid van stemmen besluit.

De maatregel heeft kracht van besluit totdat de algemene ledenvergadering instemming aan het voorstel van het bestuur onthoudt.

Artikel 6:

Bij geschillen binnen de vereniging die, om welke reden dan ook, niet kunnen worden opgelost door tussenkomst van het bestuur, dient het bestuur, in ieder geval op verzoek van één der strijdende partijen, een geschillencommissie samen te stellen. Elk der strijdende partijen mag één, niet bij het geschil betrokken, persoon aanwijzen als lid van de commissie.

Deze personen benoemen vervolgens gezamenlijk een derde persoon als voorzitter.

De commissie probeert als goed scheidsrechter het geschil te beëindigen.

Indien zij daartoe niet in staat is, brengt deze commissie ten aanzien van het geschil een stemadvies uit aan de algemene vergadering.

Artikel 7:

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om onmiddellijk na het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde stukken met betrekking tot door hen ondernomen activiteiten ten behoeve van de vereniging aan het algemeen bestuur af te dragen.

Artikel 7a:

Door leden aangeboden middelen, materialen en ideeën worden eigendom van de Klub, tenzij anders wordt afgesproken en schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 8:

Personen die als lid wensen te worden toegelaten dienen een daartoe strekkend verzoek te richten aan de ledenadministrateur van het bestuur. De ledenadministrateur stelt binnen veertien dagen het aspirant lid in kennis van de voorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om toegelaten te worden als lid van de vereniging. Deze voorwaarden zijn:

1. Het bezitten van een motorfiets waarvan bij de bouw is uitgegaan van een origineel Yamaha 650 Twin motorblok.

2. Het voldoen van de inschrijfkosten.

3. Het voldoen van de contributie over het lopende verenigingsjaar.

4. Het verschaffen van gegevens betreffende personen en motoren middels een enquête formulier en een afschrift (fotokopie) van deel 1 en deel 2 van het kentekenbewijs, behorende bij de motorfiets.

5. Ermee in te stemmen, dat deelname aan activiteiten van de Klub geschiedt op eigen risico.

6. Niet op een eerder moment te zijn geroyeerd als lid, of de Klub op enigerlei wijze materieel of immaterieel te hebben benadeeld. Deze voorwaarde wordt individueel getoetst door het bestuur Het bestuur kan hier anders in beslissen.

Artikel 9:

De leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd.

De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde contributie te betalen voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

Zij die lid willen worden zijn een contributie verschuldigd welke een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag per maand bedraagt, vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het lopende verenigingsjaar.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

 Artikel 10:

Personen worden donateur indien zij geen lid of erelid of gezinslid van de vereniging zijn en een jaarlijkse financiële bijdrage hebben voldaan aan de kas van de vereniging, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld en zonodig gewijzigd.

Artikel 11:

Indien per gezin meer dan één persoon lid is van de vereniging behoeft slechts één van die gezinsleden de volledige contributie te voldoen. De overige, gezinsleden genoemd, hebben recht op korting, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld en, indien nodig, gewijzigd.

Artikel 12:

Leden en ereleden en gezinsleden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde evenementen en mogen hierbij vergezeld zijn van hun gezinsleden, benevens maximaal twee personen, niet behorend tot hun gezin.

Leden en ereleden en gezinsleden hebben toegang tot alle algemene vergaderingen van de vereniging. Leden, ereleden en donateurs ontvangen gratis het verenigingsblad.

Artikel 13:

Het bestuur is bevoegd om leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen na aanmaning te ontzetten uit hun lidmaatschap.

Voor leden die lid zijn geworden na 11 april 1998 geldt de volgende bepaling;

Leden die door welke reden dan ook, niet meer in het bezit zijn van een XS 650 Twin of een TX 650 dienen de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen waarbij het lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar komt te vervallen.

Artikel 14:

Aan leden van de vereniging wordt de mogelijkheid geboden om tijdens een open dag in het Klubhuis werkzaamheden uit te voeren aan zijn of haar motorfiets. Het is hierbij mogelijk een beroep te doen op de kennis van een of meerdere medewerker(s) van Blok Techniek.

De vereniging is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gevolgen van deze uitgevoerde werkzaamheden.

De werkzaamheden worden door het lid zelf en onder eigen eindverantwoordelijkheid uitgevoerd.

 Artikel 15:

Twee of meer leden kunnen het initiatief nemen ter oprichting van een kommissie. Het bestuur dient hiervoor zijn goedkeuring te verlenen. Iedere kommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur over activiteiten en financiën en houdt door middel van een contactpersoon het bestuur op de hoogte van zijn activiteiten.

SLOTBEPALING:

Artikel 16:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan beslist in spoedeisende gevallen het algemeen bestuur, welke beslissing in de eerstvolgende ledenvergadering door de vergadering dient te worden bekrachtigd, in alle andere gevallen de algemene vergadering.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 16 september 1990 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 24 augustus 1993 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 11 april 1998 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 8 april 2001 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2005 te IJsselstein

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2013 te Ommen

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 2 oktober 2021 te Ommen

Yamaha 650 Twin Klub Nederland Statuten 1/5

NAAM EN ZETEL:.

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam 'Yamaha 650 Twin Klub Nederland', en is gevestigd in de gemeente Utrecht.

DUUR.

Artikel 2:

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

UITGANGSPUNT:

Artikel 3:

Het begrip 'motor' in deze statuten heeft uitsluitend betrekking op de Yamaha 650 Twin.

DOEL:

Artikel 4:

De vereniging stelt zich tot doel:

            1. De motorsport, bedreven met de 'Yamaha 650 Twin' motor te bevorderen.

            2. De belangen van de leden, voor zover deze met de motorsport verband houden, te behartigen.

            3. Onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden.

 

Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder door:

            1. Het houden van klubtochten, toerritten in klubverband en het deelnemen met een of meer klubteams aan wedstrijden of ritten.

            2. Het organiseren van andere evenementen op het gebied van de Yamaha 650 Twin.

            3. Het verstrekken en uitwisselen van technische informatie.

            4. Het bevorderen van een goede onderdelenvoorziening.

            5. Het uitgeven van een periodiek.

            6. Samenwerking met andere motorklubs.

 

Artikel 5.

De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.

            1. Leden zijn natuurlijke personen, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 als zodanig zijn toegelaten.

            2. Ereleden worden op voordracht van het bestuur, dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden door de algemene vergadering benoemd. Voor de benoeming is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, met een minimum van tenminste 10 stemmen. Onder uitgebrachte stemmen wordt hier en in alle volgende artikelen verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanko en met de naam van het stemmende lid ondertekende biljetten.

            3. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage, vast te stellen door de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 6:

Het lidmaatschap is persoonlijk. Over de toelating beslist het bestuur op een daartoe bij haar ingediend verzoek. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De namen van de nieuwe leden worden periodiek binnen de vereniging gepubliceerd.


Artikel 7:

            1. Het lidmaatschap eindigt:

            a. Door overlijden van het lid;

            b. Door opzegging door het lid;

            c. Door opzegging namens de vereniging;

            d. Door ontzetting uit het lidmaatschap;

            2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die voor één december van het jaar in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht de ontvangst van deze kennisgeving binnen 8 dagen schriftelijk te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

            3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

            4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer het lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het ontzettingsbesluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem/haar staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering beslist op het beroep met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen, met een minimum van tien stemmen.

            5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

 

Artikel 8:

            1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, inschrijvingsgelden, donaties, opbrengsten uit advertenties, entreegelden van evenementen en uit toevallige baten. De gewone leden betalen jaarlijks een contributie, de hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bij toelating tot het lidmaatschap is het lid een inschrijvingsgeld verschuldigd, waarvan de hoogte eveneens door de algemene vergadering is vastgesteld.

 

ALGEMEEN BESTUUR:

Artikel 9:

            1. Het algemeen bestuur bestaat minimaal uit 5 meerderjarige leden.

            2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

            3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij termen daarvoor aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het aantal aanwezige leden.

            4. De bestuurders zijn altijd bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

            5. De bestuursleden treden af volgens een bij huishoudelijk reglement op te maken rooster.

 

Artikel 10:

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen of de voorzitter en de penningmeester tezamen of de secretaris en de penningmeester tezamen.


Artikel 11:

Voor het beschikken over bank en girosaldi tot een bedrag van éénduizend gulden (f 1000,=) is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor het beschikken over een bedrag van meer dan éénduizend gulden (f 1000,=) is de handtekening van de penningmeester èn de voorzitter nodig.

 

Artikel 12:

Voor het aangaan van geldleningen en ook voor het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, maar ook voor het aangaan van overeenkomsten waarvan de duur die van een jaar overschrijdt, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering.

DAGELIJKS BESTUUR:

Artikel 13:

            1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

            2. Het dagelijks bestuur voert de taken uit welke aan haar door het algemeen bestuur zijn gedelegeerd.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN:

Artikel 14:

            1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

            2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uit maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo laatst verstreken boekjaar: de kascommissie. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

            3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

            4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemd de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen die door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

 

Artikel 15:

            1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het algemeen bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De oproepingen ter vergadering geschieden door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

            2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls als het algemeen bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste twintig stemgerechtigde leden.

            3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het algemeen bestuur verplicht tot bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Als aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het algemeen bestuur was ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze, waarop het algemeen bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

 

Artikel 16:

            1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

            2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het algemeen bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

            3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

            4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Staken dan weer de stemmen dan is het voorstel verworpen.

            5. Bij stemmen over personen is hij of zij gekozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Als niemand die meerderheid heeft verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij of zij verkozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

            6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Als echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

            7. Voor het nemen van een besluit geeft het algemeen bestuur een stemadvies aan de vergadering.

           

            Artikel 17:

            1. De voorzitter van het algemeen bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuurders als leider van de vergadering optreden.

            2. Van het ter algemene vergadering behandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

 

STATUTENWIJZIGING:

Artikel 18:

            1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot zo'n vergadering moet tenminste éénentwintig dagen bedragen.

            2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

            3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal aanwezige leden.

            4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

            5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING:

Artikel 19:

            1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt een vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minimaal tweederde van het aantal leden aanwezig zijn.

            2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal der vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van tweederde van het aantal aanwezige leden.

            3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste acht en twintig dagen bedragen.

            4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur.

            5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

            6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.

            7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

 

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 20:

            1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag en de wijze van heffing van contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het algemeen bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

            2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal aanwezige leden, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste éénderde van de leden van de vereniging of op voorstel van het algemeen bestuur.

            3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de statuten of de wet.

 

Deze statuten zijn opgenomen in een notariële akte, ondertekend ten kantore van notaris W.G.J. Omloo te Nieuwegein,

7 december 1990.

de comparanten:

H.F. Anepool A.C.G. van Ginneken
Yamaha 650 Twin Klub Nederland Huishoudelijk reglement

Artikel 1:

1. De naam Yamaha 650 Twin, zie statuten, art. 4, heeft betrekking op de XS 650 Twin en de TX

    650.

            2. Het algemeen bestuur dat uit ten minste vijf leden bestaat, wordt door de algemene ledenvergadering gekozen. Bestuursleden treden af aan het einde van het tweede jaar na hun benoeming. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

            3. Leden van het algemeen bestuur moeten in het bezit zijn van een Yamaha XS 650 Twin of een TX 650.

            4. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering. Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een waarnemend voorzitter.

            5. De verkiezingen vinden plaats in de algemene ledenvergadering.

Artikel 2:

De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en van de vereniging, de algemene ledenvergadering daaronder begrepen.

Hij/zij regelt de volgorde van behandeling van de zaken die op vergadering afgedaan moeten worden en hij/zij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.  De voorzitter verleent het woord aan sprekers en hij/zij heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen dan wel het woord te ontnemen.

Artikel 3:

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Van de uitgaande stukken behoudt hij/zij een kopie. De notulen van de vergaderingen van de vereniging worden door hem in een afzonderlijk daartoe bestemde ordner bijgehouden, na goedkeuring van deze notulen ondertekent hij/zij deze.

In geval van ledenvergaderingen houdt de secretaris een presentielijst bij van de leden die ter vergadering aanwezig zijn. Ieder van de aanwezige leden is verplicht deze presentielijst te tekenen.

In geval van bestuursvergaderingen noteert de secretaris de namen van de aanwezigen in de notulen. De secretaris zorgt voor de verzending van convocaties van vergaderingen, bestuursvergaderingen daarbij inbegrepen. Ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering stelt hij/zij jaarlijks een verslag samen omtrent de toestand van de vereniging. Dit verslag wordt na goedkeuring door het algemeen bestuur in de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld.

Artikel 4:

De penningmeester draagt de verantwoording voor de geldmiddelen van de vereniging die onder zijn berusting zijn. De invordering van de contributies is aan hem opgedragen.

Voor het doen van uitgiften die de som van € 1000 te boven gaan en voor het aangaan van verbintenissen die de vereniging voor een bedrag dat bovengenoemde som te boven gaat kunnen verbinden dient de voorzitter van de vereniging mede te tekenen.

Hij/zij is belast met het behoorlijk bijhouden van het kasboek en legt ter gelegenheid van de algemene vergadering volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van bescheiden met betrekking tot ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

De rekening en verantwoording met bescheiden en kasbewijzen, vooraf aan een onderzoek onderworpen door een daartoe door de leden aan te wijzen kascommissie van twee niet bestuursleden, wordt door goedkeuring van de algemene vergadering beschouwd als een decharge van de penningmeester voor zijn beheer over de geldmiddelen over het afgelopen jaar.


Artikel 4a:

De Klub bouwt een in de ALV vast te stellen kapitaal op. Dit kapitaal wordt uitsluitend gebruikt voor calamiteiten, niet zijnde bijzondere aankopen of evenementen.

De hoogte van dit kapitaal kan in de ALV worden gewijzigd.

Voor bijzondere evenementen en aanschaffen kan de Klub aparte budgetten over meerdere jaren opbouwen.  Deze budgetten worden vooraf benoemd en goedgekeurd in de ALV.

Artikel 5:

Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door en kan bepaalde zaken delegeren aan het door haar ingesteld dagelijks bestuur en/of een daartoe door haar ingestelde commissie.

Voor de handelingen van het dagelijks bestuur en een dergelijke commissie draagt het algemeen bestuur de verantwoording.

Artikel 5a:

Bestuursleden mogen zonder toestemming van een meerderheid van het gehele bestuur, geen activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de doelstellingen van de Klub, of die tegenstellingen van belangen veroorzaken.

Artikel 6:

Bij geschillen binnen de vereniging die, om welke reden dan ook, niet kunnen worden opgelost door tussenkomst van het bestuur, dient het bestuur, in ieder geval op verzoek van één der strijdende partijen, een geschillencommissie samen te stellen. Elk der strijdende partijen mag één, niet bij het geschil betrokken, persoon aanwijzen als lid van de commissie.

Deze personen benoemen vervolgens gezamenlijk een derde persoon als voorzitter.

De commissie probeert als goed scheidsrechter het geschil te beëindigen.

Indien zij daartoe niet in staat is, brengt deze commissie ten aanzien van het geschil een stemadvies uit aan de algemene vergadering.

Artikel 7:

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om onmiddellijk na het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde stukken met betrekking tot door hen ondernomen activiteiten ten behoeve van de vereniging aan het algemeen bestuur af te dragen.

Artikel 7a:

Door leden aangeboden middelen, materialen en ideeën worden eigendom van de Klub, tenzij anders wordt afgesproken en schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 8:

Personen die als lid wensen te worden toegelaten dienen een daartoe strekkend verzoek te richten aan de ledenadministrateur van het bestuur. De ledenadministrateur stelt binnen veertien dagen het aspirant lid in kennis van de voorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om toegelaten te worden als lid van de vereniging. Deze voorwaarden zijn:

1. Het bezitten van een motorfiets waarvan bij de bouw is uitgegaan van een origineel Yamaha 650

    Twin motorblok.

2. Het voldoen van de inschrijfkosten.

3. Het voldoen van de contributie over het lopende verenigingsjaar.

4. Het verschaffen van gegevens betreffende personen en motoren middels een enquête formulier en  

   een afschrift (fotokopie) van deel 1 en deel 2 van het kentekenbewijs, behorende bij de motorfiets.

5. Ermee in te stemmen, dat deelname aan activiteiten van de Klub geschiedt op eigen risico.

6. Niet op een eerder moment te zijn geroyeerd als lid, of de Klub op enigerlei wijze materieel of   

    immaterieel te hebben benadeeld. Deze voorwaarde wordt individueel getoetst door het bestuur

   Het bestuur kan hier anders in beslissen.

Artikel 9:

De leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte daarvan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd.

De leden zijn verplicht de door hen verschuldigde contributie te betalen voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar.

Zij die lid willen worden zijn een contributie verschuldigd welke een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag per maand bedraagt, vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het lopende verenigingsjaar.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Artikel 10:

Personen worden donateur indien zij geen lid of erelid of gezinslid van de vereniging zijn en een jaarlijkse financiële bijdrage hebben voldaan aan de kas van de vereniging, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld en zonodig gewijzigd.

Artikel 11:

Indien per gezin meer dan één persoon lid is van de vereniging behoeft slechts één van die gezinsleden de volledige contributie te voldoen. De overige, gezinsleden genoemd, hebben recht op korting, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld en, indien nodig, gewijzigd.

Artikel 12:

Leden en ereleden en gezinsleden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde evenementen en mogen hierbij vergezeld zijn van hun gezinsleden, benevens maximaal twee personen, niet behorend tot hun gezin.

Leden en ereleden en gezinsleden hebben toegang tot alle algemene vergaderingen van de vereniging.  Leden, ereleden en donateurs ontvangen gratis het verenigingsblad.

Artikel 13:

Het bestuur is bevoegd om leden die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldoen na aanmaning te ontzetten uit hun lidmaatschap.

Voor leden die lid zijn geworden na 11 april 1998 geldt de volgende bepaling;

Leden die door welke reden dan ook, niet meer in het bezit zijn van een XS 650 Twin of een TX 650 dienen de ledenadministratie hiervan op de hoogte te stellen waarbij het lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar komt te vervallen.

Artikel 14:

Diensten aan leden kunnen worden aangeboden via de Klub. Na goedkeuring door het bestuur kan de Klub de verantwoordelijkheid voor deze diensten op zich nemen. In dat geval zijn advertenties voor deze diensten  in het Klubblad gratis en kunnen eventueel gemaakte onkosten worden gedeclareerd.  Bij deze diensten mag er geen persoonlijk winstoogmerk zijn.

Artikel 15:

Twee of meer leden kunnen het initiatief nemen ter oprichting van een kommissie. Het bestuur dient hiervoor zijn goedkeuring te verlenen. Iedere kommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur over activiteiten en financiën en houdt door middel van een contactpersoon het bestuur op de hoogte van zijn activiteiten.


SLOTBEPALING:

Artikel 16:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan beslist in  spoedeisende gevallen het algemeen bestuur, welke beslissing in de eerstvolgende ledenvergadering door de  vergadering dient te worden bekrachtigd, in alle andere gevallen de algemene vergadering.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 16 september 1990 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 24 augustus 1993 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 11 april 1998 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 8 april 2001 te Doorn.

Gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2005 te IJsselstein

Voorzitter: E. de Heer Secretaris: M. Trompert

Agenda

WhatsApp groepen

whatsapp groepen